Criminal compliance w ramach procedur wewnętrznych spółek

Cena: 799 zł z VAT
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Prelegenci
 • Lokalizacja

Criminal compliance pełni szczególną rolę w ramach procedur wewnętrznych spółek, w tym spółek giełdowych. Jego istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa podmiotu gospodarczego z punktu widzenia przepisów karnych, a także innych przepisów sankcyjnych (np. będących podstawą nałożenia administracyjnej kary pieniężnej). Niekiedy błędne skonstruowanie postanowień procedur wewnętrznych mogą zwiększyć ekspozycję osób zarządzających spółką na ryzyko odpowiedzialności osobistej. Jednocześnie zarówno ustawodawca unijny, jak i krajowy wprowadzając nowe rozwiązania na gruncie obszarów szczególnie istotnych z perspektywy funkcji i interesu państwa (np. ustawa AML, RODO, projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary) przenosi odpowiedzialność za dobór narzędzi przeciwdziałających wystąpieniu naruszenia prawa na podmiot gospodarczy (tzw. risk based approach).

Szkolenie organizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa adresowane jest przede wszystkim do członków zarządu, kadry dyrektorskiej, radców prawnych oraz prawników zatrudnionych w spółkach, w tym spółkach publicznych. Podczas spotkania eksperci zaprezentują jak odpowiednio zarządzać procedurami wewnętrznymi, aby mitygować ryzyko wystąpienia naruszenia przepisów prawa, w tym przede wszystkim przepisów karnych i chronić zarząd spółki. Podczas szkolenia poruszone zostaną praktyczne zagadnienia na gruncie następujących ustaw:

 • Rozporządzenie MAR, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (obowiązki informacyjne spółki giełdowej - informacja poufna, walor cenotwórczości, okres zamknięty, notyfikacja, sankcje etc.);
 • projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (procedury i regulacje wewnętrzne, rozwiązania jakie powinny obowiązywać w spółce publicznej, konstrukcja sankcji);
 • ustawa AML ze szczególnym uwzględnieniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

CRIMINAL COMPLIANCE

CZĘŚĆ I - COMPLIANCE JAKO KLUCZOWY ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKI, W TYM SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

 • możliwości ograniczania ryzyka dla emitenta i członków jego władz;
 • nowy rodzaj odpowiedzialności własnej spółki za czyn zabroniony; odpowiedzialność za czyn popełniony przez współpracowników;
 • wina anonimowa - czy spółka może sama zawinić;
 • likwidacja przedsiębiorstwa i ograniczenia w działalności w wyniku decyzji prokuratora i sądu;
 • zakres wdrożenia i stosowania procedur/polityk compliance jako remedium;
 • relacja przepisów z Rekomendacjami GPW;
 • przygotowanie kodeksu antykorupcyjnego w odniesieniu do otoczenia Spółki;
 • wdrożenie klauzul antykorupcyjnych do umów lub zebranie oświadczeń;
 • wdrożenie systemu weryfikacji i kontroli kontrahentów (w tym ustalenie powiązań osobowych/ kapitałowych);
 • monitoring działalności sponsoringowej;
 • dokumentacja prowadzonych działań antykorupcyjnych;
 • przygotowanie mapy ryzyka Compliance, AML oraz ryzyka korupcyjnego;
 • rozdział kompetencji i współdziałanie zarządu i rady nadzorczej w spółce;
 • miejsce zarządu w strukturze organów spółki akcyjnej;
 • prowadzenie spraw i reprezentacja spółki;
 • autonomia zarządu w prowadzeniu spraw spółki;
 • granice kompetencji pomiędzy organami;

CZĘŚĆ II – AML – BENEFICJENT RZECZYWISTY, PROCEDURY, ZAGROŻENIA

 • zakres stosowania ustawy - instytucje obowiązane;
 • beneficjent rzeczywisty i beneficjent zastępczy;
 • procedury wewnętrzne i obowiązki instytucji obowiązanej;
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych:
  • background – zakres i cel nowej regulacji;
  • CRBRz w grupie kapitałowej – jak zidentyfikować beneficjenta;
  • trudne przypadki identyfikacji beneficjenta;
  • odpowiedzialność osobista i praktyczne aspekty zgłaszania;
  • odpowiedzialność osobista za prawidłowość zgłoszenia – na kim spoczywa i jakie są ryzyka.

Arkadiusz Górski, senior associate KMD Legal, aplikant adwokacki – ukończył Wydział Prawa i Administracji UW z wyróżnieniem broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego materialnego; uczestniczył w podyplomowych studiach z zakresu kryminalistyki. Pracował jako ekspert ds. legislacji w Kancelarii Prezydenta RP. Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego, w tym postępowania związane z zarzutami różnorodnych typów nadużyć na rynku (pod MAR), sprawy z zakresu nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców, w tym spółki publiczne, jak również sprawy dotyczące kontroli skarbowej i prawa karnego skarbowego. Uczestniczy w zespołach doradczych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przez KNF, prokuraturę, przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Projektuje regulacje wewnętrzne mitygujące ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorców, zarówno w świetle wymogów MIFID II czy MAR, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak i innych ustaw. Prowadził szkolenia z zakresu m.in. Criminal Compliance i CRBRz dla spółek giełdowych i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Publikował na łamach Przeglądu Sądowego, Forum Prawniczego, Doradcy Restrukturyzacyjnego oraz jest współautorem cyklicznych komentarzy do orzecznictwa sądów w sprawach karnych w ramach Ius Focus (C.H.Beck).

Łukasz Świątek, senior associate KMD Legal, aplikant adwokacki – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. W ramach europejskiego programu wymiany ukończył również semestr na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sztokholmie. Doświadczenie zdobywał w trakcie wieloletniej praktyki w renomowanych kancelariach prawnych. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku kapitałowego, w szczególności dotyczącymi struktur organizacyjnych działalności gospodarczych, przestrzegania i tworzenia procedur Compliance, jak również instrumentów finansowych, w tym ofert publicznych, nabywania znacznych pakietów akcji, umów inwestycyjnych, wezwań i delistingów. Projektuje regulacje wewnętrzne mitygujące ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorców na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, MIFID II czy MAR, jak i innych ustaw. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się również sporami pomiędzy spółkami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz postępowań ugodowych, jednocześnie prowadząc skomplikowane sprawy sądowe przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego. Prowadził szkolenia z zakresu m.in. Criminal Compliance i CRBRz dla spółek giełdowych i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Publikował również na łamach Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Warszawa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Vizja Park”