Deklaracja członkowska

  1. Aby zostać członkiem Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie należy wypełnić Deklarację Członkowską, wypełnioną (czytelnie)  i podpisaną Deklarację Członkowską należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Biurze Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.
  2. Członkowie Zrzeszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
  3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który ma wykształcenie prawnicze lub wykonuje zawód prawniczy, korzysta z pełni praw obywatelskich oraz uznaje cele Zrzeszenia. Członkiem zwyczajnym może być również student studiów prawniczych.
  4. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie złożonej pisemnej Deklaracji Członkowskiej.
  1. Zarząd Oddziału może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków. Od decyzji Zarządu Oddziału przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Oddziału, którego decyzja jest ostateczna. 
  2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. Do członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące członkostwa zwyczajnego; jednakże członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich z dnia 19 marca 2005 roku wysokość składki członkowskiej od 1 lipca 2005 roku wynosi:

  • 10,00- zł miesięcznie lub
  • 120,00- zł rocznie

Wpłatę należy dokonać na następujące dane:

Tytułem: Imię i Nazwisko – składka członkowska

Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie

Konto bankowe:

92 1240 6175 1111 0000 4580 2128

Masz pytania? Napisz do Nas lub zadzwoń:

e – mail: biuro@zpp.warszawa.pl