Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych subskrybentów Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie (01-043), ul. Okopowa 59 pok. nr. 15 IV piętro, (dalej: „Stowarzyszenie”), e-mail: biuro@zpp.warszawa.pl
 2. W kwestii ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: biuro@zpp.warszawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe subskrybentów Newslettera w następujących celach:
 • realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu szkoleń. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Stowarzyszenie będzie przetwarzał dane osobowe w tym celu do czasu rezygnacji przez subskrybenta z usługi Newslettera;
 • rozpatrywania reklamacji. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Newslettera, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem szkoleń, i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez rok po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy;
 • w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Stowarzyszenie może przetwarzać dane osobowe subskrybentów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Stowarzyszenie względem subskrybenta, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Stowarzyszenie polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika oraz obroną przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności subskrybenta. 
 1. Dostęp do danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia, podmioty, którym Stowarzyszenie powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego, oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych Stowarzyszenia, poza granicami Polski – jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Stowarzyszenie celów.
 2. Przetwarzając dane osobowe, korzystamy również z narzędzi analitycznych, takich jak Facebook Analytics i Google Analytics, co może wiązać się z przekazaniem Twoich danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Dane przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, w stosunku do których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję. Podmioty, do których przesyłamy dane osobowe gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1)        dostępu (art. 15 RODO);

2)        do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);

3)        do sprostowania (art. 16 RODO);

4)        do usunięcia danych (art. 17 RODO);

5)        do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

6)        do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

7)        do sprzeciwu (art. 21 RODO),

w przypadkach przewidzianych prawem.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera.
 3. Reklamacje dotyczące usługi newslettera prosimy składać na adres: biuro@zpp.warszawa.pl